Terms & Conditions

Algemene voorwaarden van Croma Nederland B.V., hierna te noemen ‘CROMA’.

 Inleiding - Toepassingsgebied

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop- en leveringscontracten tussen CROMA en de Koper. Door deze Algemene voorwaarden (uiterlijk bij ontvangst van de goederen) te accepteren, aanvaardt de Koper dat deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het verkoop- en leveringscontract tussen CROMA en de Koper en eveneens van toepassing zijn op alle toekomstige contracten.
 2. Door de Koper gebruikte algemene bepalingen en voorwaarden worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn derhalve niet van toepassing op aankopen, orders of contracten tussen CROMA en de Koper. Een verwijzing door de Koper naar de toepasselijkheid van de inkoop-, bestel- of algemene voorwaarden van de Koper is niet geldig, ook niet indien CROMA deze niet (opnieuw) specifiek afwijst. Dit is van toepassing, ongeacht welke contractpartij het laatste voorstel heeft gedaan.

 Orders plaatsen

 1. Voorstellen van CROMA zijn niet bindend. Er ontstaat een contract tussen CROMA en de Koper wanneer (i) CROMA en de Koper een schriftelijke overeenkomst hebben gesloten, (ii) een schriftelijke bevestiging van een order door CROMA aan de Koper is gezonden, of (iii) CROMA is begonnen met de uitvoering van een order (facturatie of levering van de bestelde goederen). Eerdere communicatie van de Koper, in het bijzonder bevestigingsbrieven, zijn uitsluitend geldig in verband met contractvoorstellen.
 2. Contracten moeten schriftelijk worden opgesteld en worden van kracht zodra ze ondertekend zijn door een door CROMA gevolmachtigde ondertekenaar.

 Prijzen

 1. Prijzen van CROMA zijn uitsluitend verpakt, af fabriek (in Oostenrijk) en exclusief transport.
 2. Prijzen zijn vermeld in euro‘s, netto, exclusief BTW.

 Levering en deelleveringen

 1. Levering is af fabriek CROMA (in Oostenrijk).
 2. CROMA bepaalt de verzendingswijze van de goederen. De leveringsdata worden bepaald door CROMA en worden berekend vanaf de datum waarop de orderbevestiging is verzonden aan de Koper en onder geen beding voordat overeenstemming is bereikt over alle orderverwerkingsgegevens. De leveringsdata zijn geen vaste (verval-)data.
 3. Goederen worden gewoonlijk binnen 14 (veertien) werkdagen na verzending van de orderbevestiging door CROMA af fabriek (in Oostenrijk) verzonden. Uitzonderingen zijn individuele geneesmiddelen voor klinische studies, medicijnen en medische apparatuur die van buiten Oostenrijk moeten worden geïmporteerd.
  In dergelijke gevallen zijn de leveringsdata van toepassing die in het contract zijn vermeld.
 4. CROMA kan leveringen weigeren of leveringstermijnen verlengen of -data verschuiven, of het contract beëindigen zonder een uiterste termijn vast te stellen en door haar geleden verliezen doen gelden, inclusief aanvullende kosten indien en zolang de Koper niet aan zijn verplichtingen voldoet.
 5. In het geval van vertraagde levering moet de Koper een gepaste uiterste leveringstermijn vaststellen. De Koper mag het contract niet beëindigen of herroepen wegens vertraagde levering voordat de uiterste leveringstermijn is verstreken. In het geval dat de levering vertraagd of onmogelijk is op grond van voor CROMA onvoorziene omstandigheden of in geval van in gebreke blijven wegens eenvoudige nalatigheid van haar kant, heeft de Koper geen andere rechten dan het recht van beëindiging, en in het bijzonder heeft de Koper geen recht op schadevergoeding.
 6. Deelleveringen zijn toegestaan en kunnen onmiddellijk worden gefactureerd. In het geval dat de Koper een betalingsachterstand heeft bij een deellevering, kan CROMA het contract beëindigen zonder een uiterste leveringsdatum vast te stellen.
 7. In geval van overmacht, blokkades, grondstoftekorten, etc. kan CROMA, ondanks een algemene vertraging, de levering uitstellen zolang het probleem voortduurt, of het contract geheel of gedeeltelijk, voor wat betreft de nog te leveren goederen, beëindigen zonder dat dit het recht geeft om een vordering op CROMA in te dienen.

 Overgang van risico, verzending en geweigerde aanvaarding

 1. Na overdracht van goederen aan de vrachtvervoerder, expediteur of andere persoon die verantwoordelijk is voor de verzending en uiterlijk wanneer de goederen de CROMA-fabriek (in Oostenrijk) verlaten, gaat het risico over op de Koper. Dit geldt ook indien CROMA de verzendkosten betaalt.
 2. Mocht de verzending vertraagd zijn om redenen die aan de Koper zijn toe te schrijven, dan gaat het risico op hem over wanneer de goederen gereed zijn voor verzending.
 3. In geval van twijfel zullen leveringen worden geacht in goede staat te verkeren op het moment van overdracht.
 4. Op schriftelijk verzoek van de Koper kunnen zendingen onder normale voorwaarden worden verzekerd. Tenzij anders overeengekomen, bepaalt CROMA de verpakking, route en aard van zendingen, en worden deze door de Koper goedgekeurd.
 5. Klachten over vertraging van zendingen, fouten of schade tijdens transport dienen door de Koper rechtstreek bij de vervoersmaatschappij te worden ingediend, binnen de vermelde termijn, en binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen bij CROMA te worden gemeld.
 6. Indien de Koper de geleverde goederen niet aanvaardt, kan CROMA 25% van de orderprijs verlangen als forfaitaire vergoeding. CROMA dient verder een schadevergoeding te krijgen voor schades die de forfaitaire vergoeding te boven gaan.

 Betaling

 1. Betalingen dienen netto te geschieden voor de uiterste betaaldatum die op de factuur vermeld is, zonder enige aftrek. Indien er geen uiterste betaaldatum is vermeld, dienen ze plaats te vinden binnen 10 dagen na de factuurdatum.
 2. Kosten en uitgaven mogen niet in mindering worden gebracht op betalingen.
 3. In geval van een betalingsachterstand of uitgestelde betaling brengt CROMA 12% moratoire rente p.j. in rekening.
 4. Eventuele CROMA-facturen die aan de Koper zijn verstuurd, worden onmiddellijk betaalbaar, indien de betalingsvoorwaarden niet in acht zijn genomen of indien CROMA, op basis van een uitspraak van de Koper, concludeert dat de Koper zich niet aan de betalingsvoorwaarden zal houden. 
 5. Uitsluitend betalingen die rechtstreeks aan CROMA hebben plaatsgevonden, leiden tot overdracht van eigendom. In het geval dat diverse facturen openstaan, kan CROMA door de Koper verrichte betalingen verrekenen met de oudste lopende factuur, inclusief rente en kosten, indien de Koper duidelijk heeft gemaakt dat de betaling betrekking heeft op een bepaalde factuur. Verrekeningen van welke aard dan ook tegen vorderingen van CROMA zijn uitgesloten. Gegronde klachten geven geen recht op teruggave van het volledige factuurbedrag, maar slechts op een passend deel daarvan.
 6. Agenten en artsenbezoekers van CROMA zijn niet gemachtigd om namens haar betalingen in ontvangst te nemen.

Eigendom

 1. Totdat volledige betaling van de overeengekomen prijs heeft plaatsgevonden, berust de eigendom van alle geleverde goederen bij CROMA.
 2. Goederen mogen niet verpand worden of als zekerheid aan derden worden gegeven. CROMA moet onmiddellijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld van een verpanding van of andere tussenkomst door derden bij voorbehouden goederen. Deze derden moeten op de hoogte worden gesteld van CROMA‘s eigendomsrecht op de goederen. De Koper draagt de kosten voor het beschermen van de rechten van CROMA.

 Aansprakelijkheid

 1. CROMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. In het algemeen kunnen geen schadevorderingen worden ingediend tegen CROMA voor zover het alleen een lichte tekortkoming van de zijde van CROMA betreft. Behoudens dwingend recht aanvaardt CROMA geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgschade, of winstderving door de Koper.
 2. Vorderingen van derden (indirecte eisers) op CROMA zijn uitgesloten. De Koper kan geen algemene schadevorderingen tegen CROMA indienen wegens productaansprakelijkheid. In het geval dat vorderingen van derden worden ingediend tegen de Koper op grond van door CROMA verrichte diensten uit hoofde van een contract, dient de Koper CROMA onmiddellijk hiervan in kennis te stellen. De volledige gegevens van alle vorderingen dienen aan CROMA te worden verstrekt, waarna zij voor eigen kosten kan deelnemen aan dergelijke gerechtelijke of administratieve procedures. De Koper kan niet zonder CROMA‘s toestemming een vordering erkennen of een schikkingsbetaling verrichten en/of hiermee instemmen.
 3. Schadevorderingen moeten binnen de wettelijke verjaringstermijn worden ingediend.

Garantie en retouren 

 1. De Koper moet goederen zodra ze geleverd zijn onmiddellijk op defecten controleren.
 2. Onjuiste leveringen (type goederen en hoeveelheden) en goederen die in defecte staat geleverd zijn, moeten onmiddellijk na ontvangst van een zending worden vastgesteld en binnen 2 werkdagen schriftelijk worden gemeld, onder vermelding van het nummer van de afleverbon.
 3. Dergelijke goederen moeten onmiddellijk aan CROMA worden geretourneerd, op kosten van de Koper.
 4. In het geval van een gerechtvaardigde klacht kan CROMA de kwestie verhelpen door de goederen te retourneren zodra ze gerepareerd zijn, gratis een vervangende levering te verstrekken of een creditnota te sturen. Er kunnen geen verdere schadevorderingen worden ingediend.
 5. De Koper kan verkochte goederen niet ter vervanging retourneren, tenzij CROMA schriftelijk hiermee heeft ingestemd. Retouren worden verzonden voor rekening en risico van de Koper. Psychotrope stoffen, narcosemiddelen, individuele invoergoederen, orders voor ziekenhuisbenodigdheden en gekoelde goederen kunnen niet worden geretourneerd.

 Wederverkoop, wettelijke vereisten 

 1. CROMA-goederen mogen alleen in hun originele vorm en intacte originele verpakking worden weder verkocht. Medicijnen mogen alleen aan gelicentieerde kopers worden verkocht in overeenstemming met de Geneesmiddelenwet.
 2. De Geneesmiddelenwet is van toepassing op de (ingevoerde) medicijnen. Bij het gebruik en/of de wederverkoop van de goederen, dient de Koper zich te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.

Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Geschillen die ontstaan uit of in samenhang met een levering of betaling voor een levering, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Het contract tussen de Koper en CROMA wordt geregeld door de wetgeving van Nederland. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing.

Gegevensverwerking 

 1. Voor zover er in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden persoonsgegevens door CROMA worden verwerkt zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Slotbepalingen

Mocht enige bepaling van deze Algemene voorwaarden gewijzigd worden of onwerkzaam blijken, dan laat dit de geldigheid van de overige voorwaarden van CROMA onverlet. Mocht een bepaling onwerkzaam blijken, dan stemt de Koper in met een werkzame bepaling van CROMA die de onwerkzame bepaling zo dicht mogelijk benadert en deze vertaalt in een rechtsgeldige, werkzame vorm.

Geldig vanaf 01.05.2018

 

Croma Nederland B.V.

Parnassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam, Nederland
tel.:+31/(0)20 820 3927 | fax: +31/(0)20 820 3923
e-mail: office@cromapharma.nl  | web: www.cromaphrama.nl
BTW nr.: NL854401544B01 | K.v.K. nr.: 61582948
ING | Rek. nr. 0006685942 | IBAN: NL16 INGB 006 6859 42 | SWIFT (BIC): INGBNL2A

If you are a Healthcare Professional (HCP), please log in to see specific information about our products

Login

Registration

* fields are required