Privacy

1. Privacy Statement (Bescherming Persoonsgegevens):

Onderwerp van de Privacy Statement

Verantwoordelijk voor de werking van de website nl.croma.at (hierna "Website") is  Croma Nederland B.V., Parnassusweg 819, 1082 LZ Amsterdam, Nederlands, E-mail: office@cromapharma.nl (hierna "Croma").

Het is erg belangrijk voor ons om uw privacy te beschermen bij het gebruik van onze website. Deze verklaring geeft informatie over welke persoonsgegevens door ons zijn verzameld tijdens uw bezoek aan onze website en voor welke doeleinden, hoe we de verzamelde persoonsgegevens gebruiken en aan wie we de persoonsgegevens doorgeven en welke rechten u hebt met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens.

We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de voorschriften voor gegevensbescherming zowel door ons alsook door externe verwerkers van ordergegevens worden nageleefd.

Deze website is uitsluitend gericht aan gebruikers die ouder zijn dan 14 jaar. 

Deze Privacy Statement is beperkt tot onze website en geldt niet voor websites van externe providers die via deze website kunnen worden opgeroepen. We hebben geen invloed op de gegevensverwerking door deze externe providers en geven geen garantie of zijn niet aansprakelijk in verband met deze websites.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Statement.

Verzameling van persoonsgegevens en doel van de gegevensverwerking

In principe zullen wij alleen de persoonsgegevens verzamelen en gebruiken die nodig zijn om u in staat te stellen onze website te gebruiken en om deze en andere processen te analyseren en te optimaliseren, voor zover toegestaan binnen het kader van de wettelijke bepalingen of op basis van uw toestemming.

U kunt onze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens openbaar te maken. Enkel voor de statistische analyse van onze online presentatie wordt tijdens uw bezoek automatisch door middel van cookies informatie verzameld over het besturingssysteem, de browser, uw IP-adres, de website die u eerder hebt bezocht ("Referrer URL") en de datum van uw bezoek aan onze website.

We verzamelen deze gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden om onze website verder te kunnen optimaliseren en aantrekkelijker te maken. De verzameling en tijdelijke opslag vinden uitsluitend plaats in anonieme vorm en geven gedurende dit gebruik geen uitsluitsel over uw identiteit.

Overigens worden persoonsgegevens alleen verzameld als u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld tijdens de registratie of door het verzenden van e-mails. Mogelijke verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze aan ons zijn verstrekt en waarvoor u uw toestemming hebt gegeven.

Google Analytics 

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. "Cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het mogelijk is het gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de op deze website geactiveerde IP-anonimisering ("anonymizeIP") wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte (de zogenaamde IP-maskering). Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort voor verdere verwerking. In opdracht van de provider van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan Croma te verstrekken. Het IP-adres dat door uw browser wordt overgedragen in het kader van Goog Analytics wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browser-software zo in te stellen dat deze cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, als u onder de onderstaande link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browser-plug-in downloadt en installeert.

Registratie van artsen

Om bij ons inhoud te bekijken die uitsluitend voor artsen is bedoeld, moet u zich registreren met vermelding van uw naam en e-mailadres en bevestigen dat u een praktiserende arts bent. Deze persoonsgegevens worden bij het inloggen opgeslagen in onze database voor latere verwerking en gedocumenteerd om te bewijzen dat de verklaring van u is verkregen.

Nieuwsbrief en informatie over evenementen

U kunt ook aangeven of u een nieuwsbrief wilt ontvangen en of u informatie over toekomstige evenementen wilt ontvangen.

Als u zich met uw e-mailadres inschrijft op onze nieuwsbrief, zullen we deze gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden tot het moment dat u zich uitschrijft op de nieuwsbrief. Een uitschrijving op de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk door te klikken op de betreffende link in de respectievelijke nieuwsbrief of per e-mail met vermelding van de bijbehorende aanvraag naar office@croma.at

Cookies

Bij gebruik van onze website en registratie als arts worden gegevens automatisch opgeslagen in onze logbestanden, die we tijdens het bezoek van uw browser ontvangen (een browser is bijvoorbeeld Internet Explorer, Firefox, Safari, etc.). Dit betekent dat we het IP-adres kennen en automatisch een cookie op uw computer aanmaken. Deze kleine bestanden zijn louter datageheugens die helpen om uw browser te herkennen, om zo het gebruik van ons web-aanbieding te optimaliseren en te vereenvoudigen. Er worden geen virussen geproduceerd, de computer wordt niet aangevallen en u wordt niet persoonlijk geïdentificeerd of onderzocht.

Met deze cookie kunnen wij uw e-mailadres opslaan, zodat u bij uw volgende bezoek automatisch wordt herkend en wordt ingelogd.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Als u niet wilt dat wij uw computer herkennen, kunt u het opslaan van cookies op uw harde schijf voorkomen door de opslag van cookies in de instellingen van uw browser uit te schakelen. Hoe dit in detail werkt, leest u in de instructies van uw browserfabrikant. Als u cookies aanvaardt, kan dit echter functiebeperkingen van onze aanbiedingen tot gevolg hebben

Social plug-ins

Onze website kan zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken (1) Facebook, (2) Instagram, (3) LinkedIn, (4) Xing, (5) Vimeo en (6) Youtube ("Sociale Netwerken") gebruiken. Deze worden beheerd door (1)Facebook Inc., (2) INSTAGRAM, Inc., (3) LinkedIn Ireland Unlimited Company, (4) XING SE, (5) Vimeo LLC, en (6) YouTube, LLC ("Provider"). 

Wanneer u een website oproept die plug-ins bevat, maakt uw browser rechtstreeks verbinding met de servers van de respectieve provider. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en door deze in de website geïntegreerd. Door deze integratie van de plug-ins ontvangt de bijbehorende provider de informatie dat uw browser toegang heeft gekregen tot onze website. Ongeacht of u een profiel hebt op het bijbehorende sociale netwerk of dat u net hebt ingelogd.

Als u hebt ingelogd op het respectieve sociale netwerk, kan dit het bezoek aan onze website toewijzen aan uw profiel op het respectieve sociale netwerk. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins reageert, bijv. op de knop "Vind ik leuk" van Facebook drukt of een opmerking achterlaat, wordt de betreffende informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar de betreffende provider verzonden en daar opgeslagen.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door de respectieve provider, evenals uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband voor de bescherming van uw privacy, zijn te vinden in de instructies voor gegevensbescherming van de betreffende provider.

Google maps

In het kader van de kaartweergave op onze website gebruiken we Google Maps (provider: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Door het gebruik van Google Maps kan informatie over het gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, worden overgedragen aan Google.  

Wanneer u een subpagina van onze website oproept, die Google Maps bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de kaart wordt rechtstreeks door Google naar uw browser verzonden en daarmee in de website geïntegreerd. Daarom hebben we geen invloed op de omvang van de gegevens die Google op deze manier verzamelt. 

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, evenals uw rechten en instelmogelijkheden in dit verband voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de instructies voor gegevensbescherming van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Gegevensbescherming - Overdracht van persoonsgegevens aan derden

Uw gegevens worden opgeslagen op de servers van Croma-Pharma GmbH (Oostenrijk) binnen het kader van de beschreven doeleinden en de wettelijke vereisten van de ondernemingen die toebehoren aan de Croma Group (hiertoe behoren: Croma-Pharma GmbH, Croma GmbH, Croma Australia Pty Ltd, Croma Pharma Produtos Medicos Ltda, Croma Aesthetics Canada Ltd., Croma Schweiz GmbH, Laboratorios Croma Estetica, SL, Croma France SASU, Croma Nederland B.V:, Croma-Pharma Sp. Z o.o., Croma Pharma Romania SRL, Croma USA Inc.) uitgewisseld en gebruikt. Verder worden uw gegevens geïsoleerd en alleen voor zover nodig voor de website, doorgegeven aan externe providers.  

We hebben het recht om uw persoonsgegevens te delen met andere bedrijven van de Croma Groep binnen en buiten de Europese Unie (Australië, Brazilië, Canada), indien deze zich ertoe verbinden om deze gegevens te verwerken in overeenstemming met deze Privacy Statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en daarmee een gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens bieden.

We hebben ook recht externe verwerkers van ordergegevens binnen en buiten de Europese Unie met de verwerking van persoonsgegevens te belasten en aan deze de persoonsgegevens hiervoor mee te delen, indien deze zich contractueel verplichten, deze gegevens alleen te verwerken namens ons en voor de doeleinden als genoemd in deze Privacy Statement onder de voorwaarde dat zij voldoen aan deze Privacy Statement en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als de persoonsgegevens worden gehost en/of anderszins worden verwerkt door ons en/of door aangestelde orderverwerkers in Nederlands, binnen en buiten de EU, dan worden in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 679/2016, de noodzakelijke organisatorische, technische en contractuele maatregelen genomen om te zorgen voor een gelijkwaardige bescherming van persoonsgegevens zoals wanneer ze gehost en/of anderszins verwerkt werden in de EU.

Bovendien zullen de persoonsgegevens die wij van u ontvangen niet bekend worden gemaakt aan derden tenzij uw voorafgaande toestemming is verkregen of wij wettelijk of op basis van een rechterlijk bevel verplicht zijn om dit te doen. 

Duur van de opslag, inzagerecht, correctierecht, recht van verzet, schrapping van persoonsgegevens, recht op intrekking van toestemming

Wij slaan persoonsgegevens die in het kader van de wettelijke bepalingen zijn geregistreerd alleen op zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.Als het beoogde gebruik wegvalt, worden uw persoonsgegevens volledig gewist.

Natuurlijk hebt u steeds het recht gratis inzage te verkrijgen en inlichtingen te ontvangen over uw ingevoerde persoonsgegevens en deze eventueel te corrigeren, het verdere gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, te verbieden, of de goedkeuring voor verdere gegevensverwerking in te trekken, of zich te verzetten tegen de verdere verwerking en de persoonsgegevens te laten wissen, indien dit niet wordt uitgesloten door enige wettelijke opslagverplichting of de persoonsgegevens absoluut noodzakelijk zijn om de overeenkomst na te komen.  

U hebt daarnaast het recht om uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en te verzenden naar een andere gegevensverwerker.

Een correcte registratie van uw persoonsgegevens is voor ons altijd van groot belang. Voor de correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens dient u een e-mail te sturen naar office@croma.at met de onderwerpregel "Wijziging klantengegevens homepage".

Wijzigingen van deze Privacy Statement

De permanente technische ontwikkeling van het internet en eventuele wijzigingen van het wettelijke kader kunnen van tijd tot tijd aanpassingen van onze Privacy Statementnoodzakelijk maken. We behouden ons het recht voor deze Privacy Statement dienovereenkomstig te wijzigen.Wijzigingen zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie van de gewijzigde Privacy Statement op de website. Door deze website te blijven gebruiken, gaat u akkoord met de wijzigingen.

2. Disclaimer

De inhoud van externe websites waar we op onze website  direct of indirect naar verwijzen (via "hyperlinks" of "deeplinks") valt buiten onze bevoegdheid en verantwoordelijkheid en behoort ons niet toe. We kunnen echter verklaren dat we op het moment van het plaatsen van de respectieve link ervan uitgaan dat er geen illegale inhoud op de gelinkte websites staat. Wij hebben geen enkele invloed op het huidige en toekomstige ontwerp of de inhoud van de gelinkte pagina's, evenals de bijbehorende auteursrechtelijke autorisatie. Daarom distantiëren we ons uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte webpagina's, die zijn gewijzigd na het plaatsen van de link. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die worden gemaakt op onze website. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie die kan worden opgeroepen in de gelinkte websites, is alleen de provider van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk. Als we illegale, onwettige of onjuiste inhoud vernemen op websites waarnaar we een link leggen, zullen we de link verwijderen.

If you are a Healthcare Professional (HCP), please log in to see specific information about our products

Login

Registration

* fields are required